Mänsklig Hållbarhet inom organisationer

Psykisk och stressrelaterad ohälsa ökar i de flesta branscher och yrkeskategorier. Sjukskrivningar ökar liksom personalomsättning och sjuknärvaro – allt i onödan.

Potentialen i höjd produktivitet, minskade förluster och minskat lidande är betydande. Referenscase har visat förbättrade resultat och trivsel kombinerat med minskad sjukfrånvaro och personal-omsättning. Rent ekonomiskt är return on investment (ROI) positiv.

Och det smittar: Insatser för personal på sjukhus och i skolor har ökat både trivsel och resultat hos patienter och elever.

Organisationer kan…

 • Höja tryggheten och trivseln på arbetet.
 • Säkra en bibehållen eller ökad produktivitet.
 • Minska deltidsarbete, sjukfrånvaro, personalomsättning.
 • Minska sjuknärvaron, dvs att medarbetare kommer halv- eller helsjuka till jobbet. 

 

 • Bonus-effekt: Bli en ännu attraktivare arbetsgivare.

Genom att…

 • Skapa en miljö som främjar trygghet, lagom stress, trivsel.
 • Synliggöra och accentuera individuella skyddsfaktorer.
 • Identifiera och tillse organisatoriska skyddsfaktorer.
 • Minimera riskfaktorer (individuella och organisatoriska).
 • Benämna och förstå tidiga varningssignaler.
 • Skapa handlingsplan vid varningssignaler.
 • Hantera sjukskrivning genom evidensbaserad behandling.
 • Planera och genomföra strukturerat arbetsnärmande.

Vägen till hållbar produktivitet och arbetsglädje

Invisible
Analys - vi behöver data!
 • Alla vet att verksamheten kan fungera mer optimalt – och människorna må bättre.
 • Med kvalificerade analysmetoder kan kostnader och effekter av ohälsa vägas mot kostnader och förväntade effekter av insatser.
 • Med dessa data kan beslut fattas och en plan formuleras.
Förankring - motivation är nyckeln!
 • Både medarbetare och chefer, HR samt företagshälsovård behöver vara delaktiga.
 • Även om förändringar är positiva, så är själva förändringen ibland ovälkommen.
 • En inspirerande genomgång beskriver processen och dess förväntade effekter.
Mätning - objektiv och subjektiv
 • Utmattningsrisk (EKG-mätning)
 • Krav och Funktion (Strukturerade samtal mellan chef och medarbetare)
 • Upplevd stress – Självskattning med KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)
 • Sömn – Självskattning med KSQ (Karolinska Sleep Questionnaire)
 • Sammanfattade översiktliga resultat vägleder nästa steg.
Individuella insatser
 • Evidensbaserade och anpassade insatser utifrån individuell mätning.
 • Målet är att fungera över tid.
 • Individuella insatser kombineras med kulturbyggande insatser. 
 • Ju större bekymmer, desto större förändring måste till = större insats för hållbarhet över tid.
 • Ju tidigare, desto mindre insatser behövs och desto bättre prognos. Och lidandet minimeras.
 • Optimalt är ett strukturerat samarbete mellan individ, chef, HR och extern expert vid behov.
 • Exempel på typer av insatser:
  • Feedback efter mätning.
  • Hjälp till återhämtning. 
  • Coaching kring hälsa, balans, gränssättande mm.
  • Handledning i specifika situationer.
  • Rehabiliteringsplanering. 
  • Behandling med KBT, CFT mm.
  • Strukturerat arbetsnärmande. 
Kulturbyggande insatser
 • Enstaka workshop: Hållbarhet och arbetsglädje på jobbet.
 • Workshopserie: Mänsklig hållbarhet, energiglaset med påfyllning och läckage, skyddsfaktorer.
 • Workshopserie: Ledarskap för hållbarhet och arbetsglädje, varningssignaler, hantera symtom.
 • Komplett ledarprogram för hållbarhet och arbetsglädje. 
 • Handledning av ledningsgrupp. 
 • Workshops, handledning mm för arbetsglädje, uppmuntrande och tillåtande kultur som bygger trygghet.
Bibehålla det som funkar, hantera bakslag
 • Uppföljning: Ny mätning sex månader efter förra.
 • Efter mätningen: Workshop för samtliga.
  • Resultaten före och efter insatser presenteras.
  • Vad fungerade? Vad hjälpte inte?
  • Förutse och hantera bakslag.
 • Kompletterande insatser som bibehåller effekten.

Funktionella samarbeten med ledande aktörer inom mänsklig hållbarhet

I samarbete med några av de mest erfarna och kompetenta samarbetspartners som finns på marknaden, så vill vi hjälpa organisationer att bli mer hållbara.